mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Położenie

Gmina Nowinka położona jest w północnej części województwa podlaskiego. Powierzchnia gminy obejmuje obszar 204 km², z czego lasy i jeziora stanowią 60% jej powierzchni. Gmina Nowinka znajduje się w północnej części powiatu augustowskiego i graniczy:

• od strony południowo-zachodniej – z gminą Augustów,
• od strony południowej – z miastem Augustów,
• od strony południowo-wschodniej - z gminą Płaska,
• od strony północno-wschodniej – z gminą Giby,
• od strony północnej – z gminą Suwałki,
• od strony północno-zachodniej – z gminą Raczki.

Bezpośrednio miejscowość Nowinka sąsiaduje z sołectwami: Gatne Pierwsze, Gatne Drugie, Szczebra, Strękowizna, Podnowinka. Wschodnią granicę wsi stanowią lasy Puszczy Augustowskiej stanowiące własność Nadleśnictwa Szczebra. Wieś oddalona jest o ok. 10 km od Augustowa i o ok. 16 km od Suwałk.

Infrastruktura drogowa

Gminę przecina droga krajowa Nr 8, łącząca stolicę z północno – wschodnią rubieżą kraju jest to ważny szlak komunikacyjny, który jest częścią trasy Via Baltica, która łączy Skandynawię i północną Rosję z Europą Centralną i Zachodnią. Droga ta łączy również gminę z Białymstokiem i Warszawą. Pozostałą sieć dróg stanowią drogi powiatowe, gminne oraz wewnętrzne. Drogi powiatowe administrowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie.

Wykaz dróg powiatowych i gminnych

Lp.

Nr drogi

Nazwa

Długość

(km)

1

1184B

Olszanka – Pijawne Polskie – Pijawne Ruskie – Osińska Buda

7,750

2

1197B

Gatne Drugie - Szczeberka

2,100

3

40811

Szczebra-Sokolne-Józefowo-Cisówek-Kurianki

13,275

4

40822

od dr 8-Szczebra-Młynisko-Topiłówka

9,280

5

40823

Olszanka-stacja kolejowa Szczepki

2,000

6

40824

Nowinka-Ateny-Monkinie-Bryzgiel

11,564

7

40825

Monkinie-Kopanica-Tobołowo

7,769

1

102361B

Szczepki - Podnowinka

2,200

2

102362B

Gatne Drugie - Sokolne

3,800

3

102363B

Monkinie – Krusznik - Zakąty

4,600

4

102364B

Bryzgiel - Krusznik

3,400

5

102365B

Nowinka – Gatne Pierwsze - Szczeberka

3,400

6

102366B

Olszanka Folwark - Józefowo

2,600

7

102367B

Danowskie – w kierunku wsi Strękowizna

0,600

8

102291B

Walne – granica gm. Giby

2,500

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Gmina Nowinka jest częścią Pojezierza Augustowskiego, które stanowi składową terenu Zielonych Płuc Polski i którą natura obdarowała wszystkim, co najpiękniejsze. Tutaj malowniczo związały się ze sobą jeziora, lasy, pagórki i doliny morenowe, które tworzą niepowtarzalne krajobrazy. Te uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze sprawiają, iż teren jest istotnym rajem dla wędkarzy, grzybiarzy, miłośników długich wędrówek oraz są szansą rozwoju turystyki, która obok rolnictwa jest głównym kierunkiem strategii rozwoju gminy. Większość terenu gminy objęta jest obszarem chronionym Natura 2000.

Ponad 60% powierzchni stanowią lasy, w tym również Wigierskiego Parku Narodowego i zwartych kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej zasobne w runo leśne. Tereny, które tworzą gminę Nowinka, w tym miejscowość Nowinka -należą do najbardziej urokliwych terenów województwa podlaskiego, a te z kolei są perłą Zielonych Płuc Polski – regionu unikalnego pod względem walorów przyrodniczych, ekologicznych, turystycznych czy krajobrazowych. Są to obszary o ponad przeciętnym, w skali kraju, możliwościach rozwoju przyjaznych środowisku.

Wykaz Jezior Gminy Nowinka

Jeziora

Powierzchnia /ha

Głębokość w metrach

Klasa
czystości

Wigry

2118,30

73,00

2

Blizno

238,50

28,80

2

Blizienko

38,80

16,80

2

Długie

159,70

12,00

1

Busznica

49,40

48,00

1

Tobołowo

87,00

9,50

2

ZASOBY NATURALNE

Gmina Nowinka nie należy do zasobnych w surowce mineralne. Występujące surowce należą do kopalin pospolitych. Złoża kruszywa naturalnego stanowią piaski i żwiry, występują w Szczebrze i okolicach Monkiń, a ich wydobycie odbywa się metodami odkrywkowymi s ą to wyrobiska małe, eksploatowane w głównej mierze na potrzeby lokalne.

Ponadto, w okolicach Szczebry występują obfite złoża borowiny o wysokiej jakości balneologicznej, które mają zastosowanie w leczeniu chorób reumatycznych i narządów ruchu

GOSPODARKA

Najważniejszym sektorem gospodarczym gminy Nowinka jest rolnictwo i rozwijająca się turystyka oraz leśnictwo.

Gospodarze gminy rekomendują, zwłaszcza inwestorom do uprawiania turystyki kwalifikowanej przez cały rok.

W Gminie Nowinka pojawia się wiele inicjatyw gospodarczych opartych o walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy. Są to przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne. Gospodarstwa te oferują różne formy zakwaterowania i zróżnicowane pod względem jakości świadczonych usług. Wykaz kwater i gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Nowinka przedstawia tabela

Na obszarze gminy znajduje się 26 sołectw, w których funkcjonuje około 750 gospodarstw rolnych. Przeważają gospodarstwa obszarowo średnie, przekraczające 7 ha. Stopniowo coraz atrakcyjniejsza staje się produkcja metodami ekologicznymi.

Duże znaczenie na terenie gminy posiada gospodarka leśna, prowadzona przez Nadleśnictwo Szczebra i Suwałki, podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Leśnicy zajmują się pozyskiwaniem drewna, ochroną, zachowaniem i powiększeniem zasobów leśnych oraz organizacją gospodarki łowieckiej, mającej znaczenie turystyczne.

TURYSTYKA

Od lat dwudziestych XX wieku Ziemia Augustowska i jej okolice są ulubionym miejscem spędzania letnich wakacji. Teren ten stał się jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągającym wielu turystów. Miasta i gminy wchodzące w skład powiatu augustowskiego dysponują walorami przyrodniczymi, turystycznym i uzdrowiskowymi. Walory te stwarzają okazję do uprawiania różnorodnych form turystyki, np. kajakarstwa, żeglarstwa, wioślarstwa, narciarstwa wodnego, wycieczek rowerowych, windsurfingu latem, oraz narciarstwa biegowego, łyżwiarstwa i żeglarstwa lodowego - zimą.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Nowinka, traktowane w skali kraju, jako ponadprzeciętne, przesądzają o dominującej funkcji turystyki. Podstawę stanowi turystyka krótko- i długookresowa głównie rekreacja w postaci wypoczynku nad wodą.

Na terenie gminy jest wiele atrakcyjnych krajobrazowo terenów, które mogą być wykorzystywane jako miejsca zbiorowego wypoczynku. Do zagospodarowania są pola biwakowe w byłym ośrodku wczasowym "Goła Zośka" w Klonownicy nad jeziorem Białym i na "Ostrym Rogu" nad jeziorem Białym. Ponadto czekają na wczasowiczów pola biwakowe w Walnem i Upustku nad jeziorem Blizno oraz w Strękowiźnie nad jeziorem Długie.

Nad jeziorami Wigry i Blizno powstały kąpieliska i plaże. Szczególnymi atrakcjami są: zjeżdżalnia wodna w miejscowości Danowskie, trasy spacerowe i ścieżki rowerowe.

Szlaki wodne są wyjątkowo atrakcyjne dla kajakarzy. Kilka z nich m.in. szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego są powiązane z lokalnymi jeziorami Wigry, Blizno, Blizienko i Tobołowo i są one interesujące dla amatorów turystyki kajakowej.
Na terenie gminy jest wyznaczonych kilka szlaków pieszych, które tworzą sieć szlaków rangi ogólnopolskiej i regionalnej. Marszruty te są wykorzystywane przez miłośników kolarstwa i narciarstwa biegowego. Moda na przejażdżki rowerowe spowodowała wyznaczenie w ostatnich latach odrębnych szlaków kolarskich. Króluje, malowany na zielono, międzynarodowy Euro-Velo R-11, wiążący greckie Ateny z przylądkiem Północnym w Norwegii.

Ciekawym elementem poznawczym są ścieżki edukacyjne zorganizowane przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Szczebra urządziło m.in. ścieżki “ Kalejty” i “Ostry Róg” . Niezwykłą atrakcją jest najdłuższy w Polsce nizinnej Leśny Szlak Konny Puszczy Augustowskiej i Mazur, prowadzący z Biebrzańskiego Parku Narodowego do Wigierskiego Parku Narodowego, o długości 260 km, którego część trasy biegnie przez teren gminy.

Na turystów oczekują miejsca noclegowe w cieszących się coraz lepszą renomą gospodarstwach agroturystycznych, skupione w Bryzglu, Atenach, Danowskich, Kopanicy, Tobołowie. Znacznie poprawiła się baza gastronomiczna, skoncentrowana przy głównych szlakach komunikacyjnych i turystycznych. Smacznie zjeść można w Szczebrze, Olszance. Sieć gastronomiczną uzupełniają sezonowe placówki w Atenach, Bryzglu i Danowskich, oferujące dania rybne lub regionalne ( np. kartacze, kiszki, babki ziemniaczane i soczewiaki). W obiadach domowych specjalizują się gospodarstwa agroturystyczne. Amatorom wędkowania polecamy wypoczynek nad licznymi jeziorami obfitującymi w wiele gatunków ryb, natomiast bogate w runo lasy zachęcają grzybiarzy i zbieraczy jagód i malin.

KLIMAT

Klimat gminy Nowinka posiada cechy charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego, długa zima, stosunkowo krótkie przedwiośnie i najniższa w Polsce średnia temperatura roczna. Średnia roczna temperatura powietrza osiąga wartość około 6 0 C. Średnia temperatura stycznia spada poniżej -4 0 C, natomiast średnie temperatury najcieplejszego miesiąca (lipiec) wynoszą 17 0 C -18 0 C. Okres zimy trwa około 112 dni, lato trwa 70-80 dni, przedwiośnie i wiosna trwają krócej od jesieni i przedzimia. Pierwsze przymrozki jesienne występują w pierwszej połowie września, a ostatnie wiosenne w pierwszej połowie czerwca.

Opady atmosferyczne są najbardziej zmiennym elementem klimatu w czasie i przestrzeni.
Ich wielkość wykazuje silny związek ze środowiskiem geograficznym gminy (rzeźba, gleby, wody, lasy). Przeważają opady zimowe nad letnimi. Letnie opady cechuje duża intensywność, co jest również cechą kontynentalizmu. Na terenie gminy dominują wiatry z kierunków zachodnich i południowo- zachodnich. Termiczny okres wegetacyjny trwa od 140 do 150 dni i jest najkrótszy w Polsce nizinnej.

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy Nowinka działa 1 placówka służby zdrowia: Poradnia Medycyny Rodzinnej w Nowince, gdzie nad zdrowiem pacjentów czuwa 1 lekarz rodzinny, 1 lekarz stomatolog oraz 3 pielęgniarki. W budynku poradni czynna jest także apteka.

W gminie Nowinka funkcjonują następujące instytucje kultury:

  • Gminny Ośrodek Kultury, w Nowince,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Nowince,

  • 2 Filie GBP przy SP w Monkiniach i Olszance