mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 • dot. gospodarki odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku

 

 • dot. miesięcznika gminnego "Nowinki z GMINY"

Cennik reklam w miesięczniku "Nowinki z GMINY"

Regulamin dot. reklam i ogłoszeń w miesięczniku "Nowinki z GMINY"

 • dot. poświadczenia podpisu

Karta informacyjna - poświadczenie podpisu

Wniosek o poświadczenie podpisu

 

 • dot. SMS-owego systemu powiadamiania

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • dot. aplikacji do pracy

Kwestionariusz osobowy


 • dot. Funduszu Sołeckiego

Wniosek sołectwa w spr. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego

Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa

Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa

Lista obecności

 • Deklaracje podatkowe - wzory

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach

informacja o podatnikach,

deklaracja na podatek od nieruchomości,

deklaracja na podatek rolny,

deklaracja na podatek leśny,

deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej


 • Podatki

Podatki


 • Wnioski Urzędu Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL

Wniosek o wydanie odpisu skróconego akty stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu / utracie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/na druku wielojęzycznym aktu stanu cywilnego


 • Wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę

Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę


Zagospodarowanie przestrzenne

Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe:

Zestawienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Załącznik do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Studium

Realizacja urbanistyczna:

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (1 budynek) zał. 1

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – zabudowa zagrodowa (kilka budynków) zał. 2

Wniosek do Wodociągów Podlaskich zał. 3

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wniosek wydania warunków technicznych wykonania przyłączy 

 

Informacja ws wniosek o nadanie numeru domu

Wniosek o nadanie numeru domu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek o wydanie zawiadomienia o przeznaczeniu terenu

Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przedsięwzięcia z MPZP

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu do zmiany planu miejscowego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - Inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Zajęcie Pasa Drogowego:

Karta Informacyjna - Budowa/Przebudowa zjazdu z drogi publicznej

Wniosek Lokalizacja/Przebudowa zjazdu

Wniosek o zajęcie pasa/roboty drogowe

Karta Informacyjna Zajęcie Pasa Drogowego

Wniosek Lokalizacja Urządzeń

Wniosek o zajęcie pasa/umieszczenie urządzenia lub obiektu

 


 • Pozwolenia

Oświadczenie ze sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłaceniu za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek na fundusz alimentacyjny wraz z dwoma załącznikami, które należy dołączyć do wniosku

 • dot. działalności gospodarczej

 

WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY NOWINKA

 1. Wpis do ewidencji obiektów -INFORMACJA
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 3. Karta informacyjna o obiekcie
 4. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów
 5. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji do innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 6. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich


Od 1 lipca 2011 roku działalność gospodarczą można założyć przez Internet.

Dodatkowe informacje na stronie: www.ceidg.gov.pl

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 


o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu / utracie dowodu osobistego*