mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

 

Gazetka projektu Uczeń z Pasja nr 5

Gazetka projektu Uczeń z Pasja nr 4

Gazetka projektu Uczeń z Pasja nr 3

Gazetka projektu Uczeń z Pasja nr 2

Gazetka projektu Uczeń z Pasja nr 1

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2013/2014

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Nowince

Miło nam poinformować Państwa, że dnia 24.09.2013r. Gmina Nowinka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na realizację projektu „Uczeń z pasją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację zaplanowanych w projekcie zadań otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 270 000 zł. Chcemy nadmienić, że projekt znalazł się na 3 pozycji na liście rankingowej, co jest w naszym odczuciu, dużym sukcesem.

 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 60 uczniów szkoły podstawowej i 95 gimnazjum w Zespole Szkół w Nowince.

 

Projekt obejmuje organizację następujących zajęć pozalekcyjnych:

 

A) ROBOTYKA

Zajęcia mają na celu zafascynowanie ucz. nowymi technologiami, robotyką i programowaniem. To jednocześnie interaktywna zabawa ucząca nowych technologii, inżynierii i matematyki, a tym samym służy nabywaniu umiejętności w zakresie ICT. Polega na samodzielnym konstruowaniu i programowaniu robotów. Zajęcia będą realizowane według schematu: część teoretyczno-projektowa, budowa robota, programowanie, zabawa zespołowa.

Przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętność informatycznych wykraczających poza podstawę programową.

Utworzone będą 2 grupy 10 osobowe - razem 20os. (1 grupa to uczniowie szkoły podstawowej, zaś 2 grupa to uczniowie klas gimnazjalnych).

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu dla każdej z grup po 2 godz.

Produkt: 80 godz.

 

B) WARSZTATY NAUKOWE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

Warsztaty matematyczno - przyrodnicze ukierunkowane będą na:

- kształtowanie postawy badawczej, sprzyjającej poznawaniu prawidłowości świata przyrody;

- wzbogacenie wiedzy matatematyczno-przyrodniczej poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty,

- nabywanie treści wykraczających poza podstawę programową wspomagających rozwój zainteresowań matematycznych i

przyrodniczych i dających szanse poszerzenia wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem korelacji tych nauk z innymi

przedmiotami,

Zajęcia będą prowadzone na podstawie planów pracy uwzględniających faktyczne możliwości i potencjał uczniów.

Utworzone zostaną 2 grupy (1 szkoła podstawowa i 1 grupa gimnazjum) po 8 uczniów, łącznie 16 os.

Planuje się spotkania 2 razy w miesiącu po 2 godz. lekcyjne dla gimnazjum i 1 raz w miesiącu po 2 godz dla szkoły

podstawowej.

Produkt: 120 godz.

C) ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zaj. ukierunkowane na wsparcie uczniów mających trudności z przyswojeniem i zrozumieniem wiedzy przewidzianej w

programie nauczania. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o autorskie plany, które będą musiały być dostosowane do potrzeb

i możliwości uczniów. Celem nadrzędnym będzie osiąganie przez każdego ucznia optymalnego poziomu rozwoju pozwalającego

na możliwie jak największą samodzielność w procesie kształcenia. Praca z dzieckiem opierać się będzie na: kształtowaniu

umiejętności komunikowania się, dostrzeganiu związków przyczynowo - skutkowych, rozbudzaniu ciekawości poznawczej,

rozwijaniu umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania i liczenia.

 

Zaj prowadzone będą z następujących przedmiotów:

MATEMATYKI - (2 grupy - 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum). Zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz. dla 16 ucz.

Produkt: 120 godz.

PRZYRODA - 1 grupa po 8 uczniów szkoły podstawowej - zajęcia 1 raz w tyg. po 1 godz

Produkt: 60 godz.

JĘZ. POLSKI - (2 grupy - 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum). Zajęcia 1 raz w tyg. po 1 godz. dla 16 ucz.

Produkt: 120 godz

JĘZ. ANGIELSKI - (2 grupy - 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum). Zajęcia 1 raz w tyg. po 1 godz. dla 16 uczniów.

Produkt: 120 godz

RAZEM: 420 godz. zajęć

Pomiar: m-c na podstawie dziennika zajęć

D) WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Celem warsztatów jest poszerzenie ogólnych wiadomości o sztuce oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań

wynikających z obcowania z kulturą. Są one okazją do wzajemnej integracji, formą nawiązywania pozytywnych relacji, dają

możliwość odreagowania napięć.

W ramach warsztatów zorganizowane zostaną następujące zajęcia:

KOŁO TANECZNE: (2 grupy - 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum). Częstotliwość zajęć zaplanowano na 2 razy w miesiącu

po 2 godz. dla 30 ucz.

Produkt: 160 godz

KOŁO FOTOGRAFICZNE-(1 grupa gimnazjum). Zajęcia 2 razy w miesiącu po 2 godz. dla 8 ucz.

Produkt: 80 godz.

RAZEM:240 GODZ

E) DORADZTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące rodzaje zajęć:

I. Doradztwo edukacyjno -zawodowe dla wszystkich uczniów klas III gimnazjum tj. 63osób

w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15. W wyniku realizacji zajęć zostanie utworzonych 63 Indywidualnych Planów

Doradztwa. Na zajęciach uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą własnych predyspozycji, nabędą i usystematyzują wiadomości

odnośnie planowania własnej ścieżki edukacyjnej, skorzystają z zajęć służących dobrej komunikacji, autoprezentacji, itp.

Warsztaty grupowe; 6 gr x 4h, łącznie 24h

Zaj. indywidualne; 63 ucz. x 1h, łącznie 63h

Produkt: 87h zajęć, 63 IPD

II. Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla wszystkich ucz. klas I-II gimnazjum tj.53 osób

w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.

Warsztaty grupowe: 5 grup x 8h, łącznie 40h

Produkt: 40h zajęć

III. Opieka psychologiczno-pedagogiczna dla 3 osób posiadające orzeczenie PPP-P

w roku szkolnym 2013/14.

Produkt:33 h

 

F) WYCIECZKI EDUKACYJNO - POZNAWCZE

Wycieczki obok obserwacji i ćwiczeń są najważniejszymi sposobami realizacji celów i treści zajęć przedmiotowych. Nie

tylko umożliwiają obserwacje, poznanie nowych treści ale także wyzwalają radość i aktywność poznawczą uczniów, budzą

zainteresowania, wprowadzają ożywienie.

Planujemy:

- 2 wycieczki do Warszawy (1 dla uczniów klas szkoły podstawowej i 1 dla uczniów gimnazjum), w tym uczestnictwo w

zajęciach w Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie miasta, obejrzenie spektaklu w teatrze

- 1 wycieczka do Białegostoku w tym obejrzenie opery w Filharmonii, zwiedzanie miasta, spektaklu w teatrze,

- 3.dniowy wyjazd do Krakowa, w tym zwiedzanie miasta, zajęcia badawcze w PAN.

- 3.dniowy wyjazd Szlakiem Piastowskim, w tym zwiedzanie miasta, zajęcia badawcze w PAN.

 

Udział uczniów w zajęciach jest bezpłatny.

 

W ramach realizacji projektu „Uczeń z pasją” do Zespołu Szkół w Nowince zostaną zakupione następujące pomoce naukowe i sprzęty:

  • tablica interaktywna z projektorem i laptopem
  • 2 magnetofony
  • aparat fotograficzny
  • kamera
  • pomoce do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • publikacje metodyczne i narzędzia diagnostyczne
  • pomoce naukowe na warsztaty naukowe matematyczno-przyrodnicze (m.in. domowe Planetarium z interaktywnym rzutnikiem meteorów, model kosmograficzny – Tellurium, zestaw wulkan)
  • materiały piśmiennicze i papiernicze.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w biurze projektu bądź sekretariacie szkoły.

 

Informacje o projekcie będą dostępne:

- biurze projektu, Urząd Gminy Nowinka

tel. 87 641 95 20 w poniedziałki w godz. 8.00-12.00

środy w godz. 8.00 -15.00

Osoby do kontaktu: Agnieszka Ossowska – koordynator

Sylwia Szałwińska – pracownik administracyjny

- Zespole Szkół w Nowince

tel. 87 861 95 96

Z poważaniem,

Wójt Gminy

Dorota Winiewicz

 

UCZEŃ Z PASJĄ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-786/13
Biuro Projektu: Urząd Gminy Nowinka, Adres: Nowinka 33, 16-304 Nowinka