mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001
piątek, 08 lutego 2013 13:24

Zawiadomienie o XIX otwartej Sesji Rady Gminy Nowinka

Nowinka, dnia 08.02.2013 r.

Mieszkańcy Gminy Nowinka

AD.I.0002/1/13

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 15 lutego (piątek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się XIX otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.


Proponowany Porządek obrad sesji:

1 . Otwarcie sesji i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XVII oraz XVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z pieczy zastępczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
  2. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2043.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 – 2015.
  4. Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Ośrodku Zdrowia w Nowince.
  6. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.
  7. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Chmielewskiego w Monkiniach.
  8. Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy.
  9. Uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy.
  10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7. Wnioski i interpelacje.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Jedliński