mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

FORMULARZE DO POBRANIA:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku

FORMULARZ POTWIERDZENIA ZWROTU ODPADÓW PO OPAKOWANIACH PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN NIEBEZPIECZNYCH W RAMACH SYSTEMU PSOR

 

TERMINARZ

Terminarz odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2016 roku

Terminarz odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2017 roku

 

NUMER KONTA

Numer konta na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERNIE GMINY NOWINKA 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowinka w roku 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowinka w roku 2014

 

OGŁOSZENIA/INFORMACJE

Ogłoszenie dotyczące właścicieli domków letniskowych na terenie Gminy Nowinka

Informacja

Odpady organiczne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

dla mieszkańców Gminy Nowinka prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. o.o.  w Augustowie, ul. Komunalna 3. Do PSZOK można dostarczać następujące frakcje odpadów selektywnie zebranych: odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z niewielkiego remontu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia, przeterminowane leki, tworzywa sztuczne itp.

 

UCHWAŁY

Uchwała nr X/83/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka

Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XXI/153/13 Rady Gminy Nowinka w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach