mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – OBOWIĄZUJE OD 1 LUTEGO 2018 r. 9.02.2018

TREŚĆ UCHWAŁY


Grafik wywozu odpadów MPO Sp. z o. o. na 2018 r. 4.01.2018

Jest już dostępny nowy grafik wywozu odpadów na 2018 rok.

NOWY GRAFIK


Pismo Pani Wójt do przedsiębiorców w sprawie odpadów 03.11.2017

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wystosowanych do Państwa pism w sprawie obowiązku zawarcia odrębnych umów za wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

PEŁNA TREŚĆ PISMA

 

Informacja z Biom Sp. z o.o. - ABC segregacji odpadów

Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NOWINKA

Od 2013 roku w całej Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek płacić za wywóz swoich odpadów bez względu na to, czy stale przebywa w danym miejscu czy nie. Niestety czasem się zdarza, że zarówno mieszkańcy stali  jak i przebywający czasowo uchylają się od tego obowiązku.  Obecnie mamy 212 dłużników! Efektem tego są wysyłane upomnienia i jeżeli te nie przynoszą skutku, wszczyna się postępowanie egzekucyjne. A wystarczy pamiętać, żeby zapłacić.

Przypomnijmy zatem jakie obowiązują nas zasady płacenia za wyprodukowane odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty określa się stawki opłaty za śmieci, które przedstawiają się następująco:

6zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku segregacji odpadów. Jeśli liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł miesięcznie.

12zł miesięcznie od 1 mieszkańca, w przypadku odpadów, które nie są segregowane. Jeśli liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, opłata za szóstą
i każdą kolejną osobę wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę.

Powyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie
z góry do 25 dnia każdego miesiąca.

• w przypadku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie 200 zł za rok, a w przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w kwocie 250 zł za rok.

Powyższą opłatę uiszcza się do za dany rok z góry do 31 sierpnia danego roku.

Istnieje również możliwość  zapłaty z góry za dany rok kalendarzowy, bądź za dany kwartał. Dla zapominalskich to rozwiązanie pomoże wyeliminować problem comiesięcznego pamiętania o należnej opłacie.

Inaczej przedstawia się sprawa opłaty za odpady w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, czyli od firm, biur, sklepów itp. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/53/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r. i  Regulaminem utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Nowinka (§) 5. właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani zawrzeć stosowną umowę na odbieranie odpadów z firmą, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej.

Uwaga! Właściciel nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą musi udokumentować, że korzysta z usług  przedsiębiorcy odbierającego odpady, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorca  zobowiązany jest okazać w gminie taką umowę i dowody uiszczania opłat za te usługi.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

L.p.

Nr rejestrowy

Imię i nazwisko przedsiębiorcy, firma, oznaczenie i adres

1.

1

MPO spółka z o. o

ul. 42 Pułku Piechoty 48 , 15-950 Białystok

2.

5

Marek Andruczyk wspólnik spółki cywilnej

ul. Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo

3.

8

Przedsiębiorstwo – Usługowo –Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o. o

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

4.

9

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o. o

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

5.

10

BIOM sp. z o. o

Dolistowo Stare I,  144, 19-124 Jaświły

6.

12

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. z o. o

ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów

7.

15

KOMA sp. z o. o

ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk

 

Informacja dla przedsiębiorców z terenu Gminy Nowinka
na wywóz odpadów komunalnych.

Spośród firm odbierających odpady komunalne wyszczególnionych
w rejestrze działalności regulowanej, działalność w tym zakresie zadeklarowały :

MPO spółka z o. o, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (oddział
w Augustowie ul. Obrońców Westerplatte 8)  tel. 87 643 70 22 oraz

KOMA spółka z o. o,  ul. Generała Władysława Sikorskiego 19 C,  19-300 Ełk, tel. 87 610 55 27 jeśli wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie dla co najmniej 10 przedsiębiorców.

Pozostałe firmy nie zadeklarowały chęci współpracy.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości

wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku

FORMULARZ POTWIERDZENIA ZWROTU ODPADÓW PO OPAKOWANIACH PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN NIEBEZPIECZNYCH W RAMACH SYSTEMU PSOR

 

TERMINARZ

Terminarz odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2016 roku

Terminarz odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2017 roku

 

NUMER KONTA

Numer konta na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERNIE GMINY NOWINKA 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowinka w roku 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowinka w roku 2014

 

OGŁOSZENIA/INFORMACJE

Ogłoszenie dotyczące właścicieli domków letniskowych na terenie Gminy Nowinka

Informacja

Odpady organiczne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

dla mieszkańców Gminy Nowinka prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. o.o.  w Augustowie, ul. Komunalna 3. Do PSZOK można dostarczać następujące frakcje odpadów selektywnie zebranych: odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z niewielkiego remontu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia, przeterminowane leki, tworzywa sztuczne itp.

 

UCHWAŁY

Uchwała nr X/83/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka

Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XXI/153/13 Rady Gminy Nowinka w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach