Gmina Nowinka
geosystem

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2013, poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 30 grudnia (wtorek) 2014 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się IV otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.

Więcej…
 

Końcowa faza prac nad Planem Ochronnym Wigierskiego Parku Narodowego

Szanowni Państwo,

w związku z końcową fazą prac nad Planem Ochronnym Wigierskiego Parku Narodowego bardzo proszę o wypełnienie dołączonego wniosku z podaniem informacji, jakie chcielibyście Państwo mieć przeznaczenie swoich działek znajdujących się na terenie WPN.

Otrzymane od Państwa informacje pozwolą na zajęcie odpowiedniego stanowiska Gminy podczas opiniowania planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, jak również w przyszłości posłużą do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Więcej…
 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.

Więcej…
 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2013, poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 15 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się III otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.

Proponowany porządek obrad sesji:

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

POSTANOWIENIE NR 40/2014

KOMISARZA WYBORCZEGO

W SUWAŁKACH

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie zwołania sesji rad gmin/miast w celu złożeniu ślubowania przez wójtów, burmistrzów, Prezydenta Miasta Suwałk wybranych w ponownym glosowaniu

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r, poz. 379 i poz. 1072) postanawiam:

Więcej…
 

Projekt "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej"

w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" poniżej zamieszczamy linki do filmów promocyjnych elektroniczne Punkty Kontaktowego:

Więcej…
 

Kurs: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Podlaska Izba Rolnicza zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach

dla rolników i ich domowników!

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS!

Kurs

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Więcej…
 

Konkursy ofert na działania dotyczące profilaktyki uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince w 2015r. ogłasza dwa konkursy ofert na działania dotyczące profilaktyki uzależnień:

1. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (26.01-6.02) do 1500 zł.

2. Działania dotyczące profilaktyki uzależnień w 2015r. do 2500 zł.

Więcej…
 

Podziękowania dla mieszkańców Gminy Nowinka

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Naszej Gminy, a szczególnie dzieciom i młodzieży, które z ogromnym zaangażowaniem przyłączyły się do akcji zbierania plastikowych nakrętek.

Uzyskana z ich sprzedaży kwota została przeznaczona na zakup wózka dla Ewy oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do wspomagania rozwoju innego dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

wraz z organizatorami zbiórki

 

Pomoc za szkody dzików

Rolniku pamiętaj, tylko do 28 listopada 2014 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej za szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki.  Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy ponieśli straty w wyniku szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach prowadzonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (choroby ASF), mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR. Wsparciem nie są objęci producenci rolni z powiatu grajewskiego, kolneńskiego i łomżyńskiego.

Więcej…
 

„Zasad dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami...”

Uprzejmie informuję o umieszczeniu na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii ostatecznej wersji „Zasad dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin”, opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii...

Więcej…
 

Debata Społeczna

 

Informacja w sprawie deklaracji poufności i bezstronności złożonej przez Członka Komitetu - Dorotę Winiewicz

Członek Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" Pani Dorota Winiewicz, 24.03.2012 r. złożyła

Więcej…
 

Oświadczenie

W związku ze stawianymi zarzutami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych pochodzących z budżetu gminy na dofinansowanie indywidualnych działalności gospodarczych osób prywatnych

Więcej…
 

Oświadczenie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski i Rospuda"

Niniejszym oświadczam, iż Pan Kamil Łazarski nie otrzymał na dzień dzisiejszy dofinansowania w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy pn.

Więcej…
 

Dzień Niepodległości 11 listopada 2014

 

Zaproszenie na pokaz tańca z ogniem w Olszance


 

Zaproszenie na pokaz tańca z ogniem w Monikniach


 

Dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

Na art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam,  co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

Więcej…
 

Akcja ZIMA

W załączeniu przekazujemy wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym i bezdomnym na terenie woj. podlaskiego.

Więcej…
 

Oświadczenie Radnych Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka na prośbę Radnych Rady Gminy Nowinka zamieszcza oświadczenia Radnych z dnia 24.10.2014r.

Członkowie Rady Gminy Nowinka

wyrażają kategoryczny sprzeciw w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w materiałach wyborczych oraz wypowiedziach kandydata na Wójta Gminy Nowinka Waldemara Jedlińskiego. Pomówienia o braku konsultacji Wójta z Radą Gminy w podejmowaniu decyzji są nieuzasadnione i nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Więcej…