geosystem

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowince

Na podstawie § 13 ust 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2014 r. poz. 783) Gminna Komisja Wyborcza w Nowince informuje, że dnia 23 października 2014 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Komisji: Urząd Gminy w Nowince, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pok. nr 13 odbędzie się publiczne losowanie składów niżej wymienionych obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych:

Więcej…
 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących

projektu uchwały „w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2015r”.

Więcej…
 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY NOWINKA

Informujemy, iż w miesiącu październiku odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych : mebli, dywanów, zużytych opon samochodów osobowych, kompletnego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z niewielkiego remontu w workach (np. worek z gruzem, worek ze styropianem) przez Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” z terenu naszej Gminy.

Odbiór odbędzie się wg niżej przedstawionego harmonogramu:

Więcej…
 

Pismo do mieszkańców Gminy Nowinka

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY,

Po trzech latach starań o zmianę obowiązującego aktu prawnego, jakim jest Rozporządzenie Wojewody z 2005r. określające m.in. zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od wszystkich zbiorników wodnych (w tym jezior, rzek i stawów),  otrzymałam projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” i „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

W wyniku braku działań dotyczących przedłużenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego przez władze Gminy w latach 1995 – 2002 w/w Plan wygasł o rok wcześniej niż w innych Gminach i w związku z tym Mieszkańcy naszej Gminy nie mogli korzystać z żadnych wyłączeń z zakazu budowy i rozbudowy.

Więcej…
 

NIE DAJ SIĘ GRYPIE

Więcej…
 

Jesienne Targi Ogrodnicze i Targi Leśne 11-12 października 2014 r.

Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń i przygotowanie ogrodu do zimy. Targi Ogrodnicze będą doskonałą okazją do uzupełnienia kolekcji roślin i poznania nowinek ogrodniczych. 11 i 12 października zapraszamy do Szepietowa na dwudzieste pierwsze Jesienne Targi Ogrodnicze i drugie Targi Leśne.

Więcej…
 

Ogłoszenie w sprawie wynajmu wolnego lokalu

Ogłoszenie w sprawie wynajmu wolnego lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150), uchwały Nr XVII/104/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017 oraz  uchwały Nr XXX/177/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka

Więcej…
 

Informacja podsumowująca spotkanie konsultacyjne

Informacja podsumowująca spotkanie konsultacyjne

ws. Strategii Rozwoju Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom pierwszego spotkania konsultacyjnego poświęconego Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020, które odbyło się 25 sierpnia br. W spotkaniu wzięło udział łącznie 45 osób – mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk. Miało ono na celu zgromadzenie wszystkich tych, których przyszłość Gminy nie jest obojętna.

Więcej…
 

Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE

O przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały „sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r”.

Więcej…
 

75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Szanowni Państwo,

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych.

Więcej…
 

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 12.09.2014r.

dotyczący

zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Obserwacje wykonane przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego w miesiącu sierpniu br. wskazują, że średnie uszkodzenie liści kasztanowców spowodowane żerowaniem szrotówka kasztanowcowiaczka wynosi 42%. Więcej uszkodzonych liści notowano na terenie powiatów: Kolno - 75%, Wysokie Mazowieckie - 71,7%, Sejny - 66,7%, Zambrów - 51%, Hajnówka - 49,9%, Grajewo - 46,5%.

Więcej…
 

Udostępnienie linków do stron ARiMR

W 2014 roku po raz ostatni obowiązują stare zasady  przyznawania  płatności  bezpośrednich, Unia Europejska w ramach  reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmodyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych  rolnikom z państw UE. Mając na uwadze fakt, iż od 2015 roku dopłaty bezpośrednie będą przyznawane na innych zasadach niż dotychczas Kierownik BP ARiMR w Augustowie przedstawia linki do strony ARiMR z ważnymi informacjami o dopłatach bezpośrednich od 2015 roku:

Więcej…
 

Podlaski Dzień Kukurydzy 14 września 2014 r.

Zapraszamy 14 września do Szepietowa

Już po raz kolejny kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie. 14 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy.

Więcej…
 

Procedura postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich

W związku z trwającym przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku protestem rolników w celu zmniejszenia populacji dzików i uzyskania odszkodowań adekwatnych do wartości szkód, spowodowanych przez dziki w uprawach rolnych.

Więcej…
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 2 września 2014r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowince w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Więcej…
 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejon Energetyczny Suwałki (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny)

miejscowość

dnia

w godzinach

Strękowizna – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-1006 Strękowizna 1,

05-1007 Strękowizna 2,

05-1008 Strękowizna 3,

05-996 Strękowizna 4.

09.09.2014

10.09.2014 11.09.2014

08:00 - 17:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki tel. 991 (całodobowo)

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo)

 

Wykaz przystanków obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przystanków obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

dowozy poranne

Więcej…
 

Komunikat KW o przyjmowaniu zawiadomień o utw. komitetu

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SUWAŁKACH
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 

Informacja KW o sposobie zgłaszania kandydatów do TKW

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Suwałkach

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 

Uchwała Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA NR 220/XXXIV/2014

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Więcej…